שרשרת האספקה ByDesign SCM

תיאור יכולות של שרשרת האספקה ByDesign SCM

ניהול שרשרת האספקה SAP ByDesign SCM תומכת בתרחישים העסקיים העיקריים הבאים:

Order-to-Cash, Make-to-Stock, Procure-to-Pay

 ובתהליכים פונקציונליים רבים, וביניהם: ניהול הפיזי של המלאי Physical Inventory Management , ניהול מלאי מיוחד Identified stocks , ניהול Batch ,  Demand Planning , Production Planning   , החזרות, תיקונים ועוד.

המערכת מאפשרת תהליכים פנים ארגוניים, כולל Stock Transfer  בין אתרים שונים של אותה החברה, תהליכי  Inter company בין חברות שונות שמוגדרות באותה מערכת של ByDesign ותהליכי צד שלישי כגון Third-party order processing (TPOP) וגם Third-party logistics (3PL).

 הדגשים העיקריים בפתרון:

 • Demand and supply transparency across all locations
 • Multi-level supply chain from supplier to customer
 • Out-of-the-box intercompany processes
 • Cost transparency (planned and actuals)
 • Up-to-date inventory valuation
 • Tight process integration to Financials
 • Automated work distribution and uniform task execution
 • Process automation via mass data runs
 • Exception-based planning and execution Monitoring
 • Out-of-the-box integration to other supply chain parties (e.g. shipping service providers, 3PL)
 • Multiple interfaces to other solutions (e.g. E-Shop, CAD)
 • Built-in and side-by-side solution adaptation capabilities

תשתית נתונים Master Data

הפעלה נכונה של התהליכים מתבססת על הגדרה מדויקת של תשתית הנתונים במערכת. הגדרת ה Material master data הכוללת מבטי המידע השונים שרלוונטיים ללוגיסטיקה, המבנה הארגוני Modeling the Company , הכולל את רשימת החברות בארגון, האתרים שלהם , הפונקציונאליות של כל יחידה וכדומה. הגדרת תרשים המפעל Location layout והגדרת ה storage location הכולל שטחי ייצור , שטחי מלאי ועוד.

Demand Planning

שרשרת האספקה ByDesign SCM מאפשרת לתכנן את הצריכה העתידית של המוצרים על בסיס מודל סטטיסטי.

ניתן להגדיר מספר תכניות שונות של demand planning .לתוכנית מגדירים את רשימת המוצרים שרלוונטיים לתכנון ,מגדירים את שיטת התכנון , לדוגמא average , moving average  וכדומה ומגדירים את אופן התכנון (בשבועות / חודשים לדוגמא).  

המערכת מציגה את הנתונים שהיו בפועל , במידה והיו, וניתן גם לעדכן נתונים אלו על מנת לנטרל פיקים.

מריצים תכנון ואז מקבלים תוצאה. ניתן להגדיר למערכת לעגל את הנתונים בתוצאה. ניתן גם לעדכן ידנית את הנתונים בתוצאה.

כאשר משחררים את התכנון , זה הופך לדרישות אמיתיות במרכז העבודה של supply planning  .

ניתן גם להוריד נתונים היסטוריים לאקסל, לתכנן באקסל ואז לטעון מחדש למערכת.

Supply Planning

שרשרת האספקה ByDesign SCM תומכת בריצת MRP שמיועדת ליצור איזון בין הדרישות , אשר מגיעות ממקורות שונים (תחזית, הזמנות מכירה, פרויקטים וכדומה) לבין המלאי הקיים וההזמנות בדרך.

שורות התכנון נוצרות בהתאם למדיניות הייצור / רכש של הפריט. נניח הפריט נרכש בכמות קבועה של 25 ( או כפולות של זה) , אז התכנון יהיה בהתאם.

ניתן לקבע שורת תכנון על מנת שלא תעודכן בריצה הבאה.

ניתן לשחרר וליצור דרישות רכש או פקודת ייצור או העברת מלאי (בהתאם להגדרות ה Material master והגדרות המבנה הארגוני).

Purchasing

Strategic sourcing 

המערכת כוללת תהליך למציאה של ספק. יוצרים RFQ , פונים למספר ספקים, עושים השוואה, בוחרים ואז יוצרים הזמנת רכש או הסכם.

במידה והמתמודד שולח את הצעתו ב interactive forms, XML אז ניתן לקלוט אוטומטית למערכת לצורכי השוואה. במידה ומגיע במייל אז קולטים ידנית.

Purchase Requests

דרישות לרכש יכולות להגיע מתהליך התכנון supply planning,  מתכנון של פרויקט, מיצירה ישירה יזומה של המשתמש וכדומה

Purchase Orders

ניתן להגדיר כללים ליצירה אוטומטית של הזמנות. ניתן להגדיר סכום אשר מעליו יחייב אישור ההזמנה טרום שליחתה לספק. ניתן להגדיר גם מדרג של מאשרים.

לאחר שההזמנה נשלחת לספק, הוא יכול להחזיר אישור Receive Acknowledgement

והוא גם יכול לעדכן שינויים בהזמנה, לדוגמא שינוי במועדי ההספקה , הכמויות וכדומה.

ניתן לדחות את השינויים הללו, לבטל את ההזמנה וליצור הזמנה אחרת לספק אחר.

ניתן כמובן לאמץ את השינויים. במידה ולדוגמא הספק מפצל את מועדי ההספקה, לשני מועדים שונים עם פיצול הכמויות, אז במידה ומאמצים את השינוי, אז זה יוצג במסך supply planning . 

במידה והספק שולח את Acknowledgement ב interactive forms, XML אז ניתן לקלוט אוטומטית למערכת. במידה ומגיע במייל אז קולטים ידנית.

Goods Receipt Process

קיימים מודלים פשוטים ומורכבים לתהליך של קבלת המלאי. בתהליך פשוט המלאי ישר נכנס למחסן בעוד בתהליך מורכב המלאי מגיע קודם לכן לאזור קבלה ורק לאחר בדיקה מועבר למחסן כולל משימות tasks שיש לבצע במחסן.

בתהליך המורכב ניתן ליצור את השלבים הבאים:

 • Advanced Shipping Notification (ASN)  התראה שהמשלוח בדרך
 • Inbound Delivery Notification (IDN) התראה על כניסה למלאי
 • Unload with Warehouse Tasks   פריקת הפריטים שהגיעו מהמשלוח ויצירת משימות לביצוע במחסן
 • Put Away with Warehouse Task העברת הפריטים משטח הקבלה למחסן

קיים גם תהליך של בקרת איכות לפריטים. יכול להיות תהליך מתוכנן , יכול להיות גם לא מתוכנן. בסוף התהליך , לאחר שמאשרים את הכמות שהגיע, נוצר מסמך Delivery

Invoicing

במרכז העבודה supplier invoicing יופיעו המסמכים של Delivery שנוצרו בשלב הקודם של הכניסה למלאי. ניתן לבחור מסמך ולהפוך לחשבונית.

במידה והסכום שהגיע בחשבונית שונה מהמסוכם בהזמנה, המערכת תיצור exception ויהיה צורך לבדוק זאת.

Evaluated receipts settlement (ERS) תהליך אוטומטי ליצירת חשבונית על בסיס הכמות שהתקבלה והזמנת הרכש.

לאחר ביצוע post  לחשבונית, נעשה רישום פיננסי.

Sell from Stock

שרשרת האספקה ByDesign SCM מאפשרת מכירה ללקוח מהמלאי בהתאם להזמנת לקוח שנוצרה באופן ישיר או על בסיס הצעה שנשלחה ללקוח וכדומה. בהזמנת הלקוח מגדירים האם היא Complete delivery , היינו, כל הפריטים יישלחו בפעם אחת במרוכז או Delivery rules , שמגדיר כיצד ניתן לפצל את ההזמנה למספר משלוחים שונים ( הגדרה ברמה של הפריט בהזמנה).  

תהליך הניפוק ללקוח מהמחסן יכול להיות קצר ופשוט או מורכב כולל משימות למחסן.  

לאחר ביצוע הניפוק מהמחסן, ניתן לעבור לשלב החשבונית. המערכת יכולה ליצור חשבונית אוטומטית ע”י invoice run , ניתן ליצור חשבונית ידנית וניתן לאחד מספר ניפוקים לחשבונית אחת ( בהתאם למגבלות של איחוד חשבוניות).

Production Process

תשתית

על מנת להניע את תהליכי הייצור נדרש להקים תשתית הכוללת את המרכיבים הבאים:

 • Production Bill of Material
 • Production Bill of Operations
 • Production Model

היינו, להגדיר את עץ המוצר כולל הוריאנטים שלו. להגדיר את עץ הפעולות שיש לבצע לטובת פעולת הייצור ובקרת האיכות ולהגדיר את מודל הייצור שהוא למעשה שילוב בין עץ מוצר לעץ פעולות ב Planning area.

 Production Planning

כאשר מריצים MRP המערכת יוצרת המלצות. במידה והפריט מיועד לייצור תהיה Production proposal ובמידה והפריט מיועד לרכישה תהיה Purchase proposal וכדומה.

היות והמערכת מתייחסת לעץ המוצר אז , לדוגמא, ברמה של הפריט כולו תהיה המלצה לייצור אולם המערכת יוצרת גם תכנון עבור הרכיבים התלויים ולהם ייתכן ויהיה המלצות לרכש.

משך הזמן מחושב לפי המשך FIX  ( לדוגמא זמן סט-אפ) ועוד הזמן המשתנה כפול כמות הפריטים שרוצים לייצר. המערכת גם מתחשבת בשעות העבודה היומיות ומפצלת את המשך המתקבל בהתאם לכך.

בנוסף, המערכת מחשבת עומסים למכונות / משאבים אשר מוקצים לביצוע הייצור.

ניתן לבחון את העומס ברזולוציה יומית / שבועית / חודשית.

ניתן גם להציג עומס מצטבר ולראות שבאופק התכנון אין בעיה של עומס. ניתן גם לאזן את העומסים.

Production Execution

התהליך כולל מספר שלבים אשר יכולים גם להתבצע אוטומטית בהתאם להגדרות המערכת.

לאחר ריצת MRP נוצרים Proposals אשר ניתן לאשר אותם והם הופכים ל Request .

לאחר אישור ה Request נוצרים Production order ורק לאחר השחרור שלהם נוצרים Task במערכת לביצוע. ה Task נוצרים בהתאם להגדרות של ה Production model , לדוגמא האם ה Task נוצר לפי activity או לפי Operations .

לאחר שמבצעים confirmation ל Tasks , נוצר המלאי של התוצרת הגמורה ( במקביל קטן המלאי של הרכיבים שמרכיבים את המוצר). 

 • Production Proposal <<< Production Request
 • Production Request <>> Production Order
 • Production Order: Supply & Demand View
 • Production Order <>> Production Task
 • Production Task Confirmation

BOM - Bill of Material

Multi level BOM

BOO - Bill of Operations

Production Model

Production Order

Inventory Management

שרשרת האספקה ByDesign SCM כולל את התהליכים המרכזיים הבאים:

 • ספירת מלאי כולל התאמות מלאי , בין המלאי שרשום במערכת לבין המלאי הפיזי במחסן. ניתן להגדיר ספירת מלאי מחזורית, לדוגמא כל 10 ימים , לפריט מסוים. זה מוגדר ברמה של הפריט. המלצה בלבד ( לא תהליך אוטומטי).
 • העברות מלאי – בין מיקומים שונים, ניפוק למרכז עלות, ניפוק לפרויקט, חידוש מלאי לקו ייצור

Internal Logistics

תנועות המלאי נעשות ברמה של  site/location of a company

 • ניתן לבצע העברות מלאי בין מיקומים שונים במחסן. logistics area (bin)
 • ניתן להעביר מלאי מ מלאי לא מוגבל, למלאי מוגבל, בביקורת איכות
 • ניתן להעביר מלאי בין אצוות שונות Batch
 • ניתן לנפק / להחזיר למרכז עלות
 • ניתן לנפק / להחזיר לפרויקט.
 • חידוש מלאי replenishment ( עבור תהליך הייצור ) –  חידוש לקו ייצור. כולל בקשה לביצוע ואישור task . ניתן להגדיר תהליך אוטומטי. 
 • הוצאה מהמלאי Removal ( עבור תהליך הייצור ) העברת תוצרת גמורה למחסן.  כולל בקשה לביצוע ואישור task  . ניתן להגדיר תהליך אוטומטי.  

Intracompany Stock Transfer

 • העברת מלאי בין אתרים שונים של אותה החברה.
 • דוגמא לתהליך כזה: אתר 1 משמש למכירה ואתר שני לייצור. כאשר נוצרת הזמנת מכירה ללקוח באתר 1 , המערכת יוצרת Demand   באתר 1 ולאחר ריצת MRP נוצרת המלצה ל stock transfer order מאתר 2 לאתר 1
 • בהגדרה של הפריט , Procurement type , מגדירים Internal procurement  לטובת העברה בין אתרים. כלומר ניתן לבצע עבורו העברת מלאי בין אתרים שונים. כאשר מריצים MRP המערכת תיתן המלצה אוטומטית ל stock transfer order.
 • התהליך אפשרי בתנאי שמוגדר lane ( נתיב) הובלה בין 2 האתרים.

Intercompany Logistics

 • העברות מלאי בין 2 חברות שונות שמוגדרות באותה מערכת ByD . בנוסף החברות צריכות להיות מוגדרות כ Partner companies .
 • בחברה 1 יוצרים הזמנת רכש לפריט , כאשר הספק הוא חברה 2 .
 • המערכת אוטומטית יוצרת הזמנת מכירה ללקוח בחברה 2 .

Returns

Customer Returns

תהליך במסגרתו לקוח מחזיר פריטים שקיבל בהזמנה. כתוצאה מכך שהפריטים שקיבל לא מתאימים ללקוח או שלא עומדים באיכות הנדרשת.

המערכת תומכת בהחזרת הפריטים כולל Documents flow של החזרה שמתעדכנים ב sales order . בסיום התהליך יש רישום פיננסי של החזרה עם credit memo  או ללא credit memo .

התהליך הלוגיסטי יכול לכלול גם שלב של inspection בכניסה למלאי על מנת לבדוק את איכות הפריטים שהתקבלו. התהליך הלוגיסטי גם יכול לכלול tasks למחסן.

השלבים המרכזיים:

 • Create customer return notification
 • Initiate inbound processing
 • Post goods receipt with or without tasks
 • Release proposal for payment
 • Manage payment based on credit memo

תהליך ההחזרה תומך בתהליכים העסקיים הבאים:

 • Order-to-Cash (Sell-from-Stock)
 • Order-to-Cash (with Specified Products)
 • Order-to-Cash (Third-Party Order Processing – Material)
 • Over-the-Counter Sales
 • Service and Repair

ניתן להניע תהליך החזרה של הלקוח ללא reference להזמנה מסוימת.

Returns to Suppliers

תהליך החזרת פריטים לספקים. הסיבות הן לדוגמא :

overstock, customer returns, or a product quality problem.

השלבים המרכזיים:

 • Create return to supplier request
 • Initiate outbound processing
 • Execute warehouse tasks (optional)/post goods issue
 • Create outbound delivery
 • Post to ledger

תמיכה בתהליך העסקי הבא:

 • Procure-to-Pay (Stock)

ניתן גם לרשום את סיבת ההחזרה ( מתוך רשימת סיבות). 

Third-Party Processes

Third-party order processing (TPOP)

הלקוח מזמין מהחברה, החברה יוצרת הזמנת רכש לספק חיצוני, הספק החיצוני מספק ישירות את הפריטים ללקוח.

בהגדרה של הפריט קובעים שהוא נרכש חיצוני או שמאפשרים גם רכישה חיצונית בנוסף לייצור פנימי. כמו כן ניתן להגדיר בפריט את ה source of supply , ובמידה ומגדירים ספק אחד בלבד, אז, כאשר יוצרים את ה sales order המערכת קובעת אוטומטית שהפריט יסופק ע”י הספק החיצוני שהוגדר.

כאשר יוצרים ומשחררים את ה sales order המערכת יוצרת אוטומטית Purchase order לספק.

לטובת שקיפות התהליכים במערכת, נוצרים גם מסמכים של Inbound delivery וגם outbound delivery ( למרות שבפועל הפריט לא נכנס למלאי של החברה וגם לא נופק מהמלאי של החברה).

בקונפיגורציה של המערכת ניתן לקבוע, רק לגבי התהליך של outbound delivery עבור third part logistic שיהיה ידני ולא אוטומטי.

בסיום התהליך יש רישום פיננסי, חשבונית לקוח ללקוח, וחשבונית ספק לספק שסיפק בפועל את הפריטים.  

Third-party logistics (3PL)

בתהליך זה המחסן מנוהל ע”י גורם צד שלישי ולא במערכת ByD . כולל ביקורת איכות למוצרים.

מגדירים ממשק מול המערכת של הצד השלישי על מנת לשלוח לו את הזמנות הלקוח ולקבל חזרה חיווי על המשלוח שבוצע.

ב sales order מגדירים fulfillment = Internal ובוחרים את המחסן שמנוהל ב TPL .

בנוסף, צריכים להגדיר את המספור של inbound  ושל outbound שיגיעו ממקור חיצוני של המערכת שמנהלת את ה TPL .

כאשר מתקבל חיווי חזרה מ TPL על ביצוע המשלוח, מתעדכן המלאי של הפריט. 

Repair Processes

התהליך כולל תיקון כתוצאה מ Service request

התיקון יכול להתבצע באתר של הלקוח, במרכז שירות של החברה או במרכז שירות של ספק של החברה.

באתר הלקוח : כאשר התיקון מתבצע באתר של הלקוח, הטכנאי יכול לקחת אתו את חלקי החילוף או שחלקי החילוף ישלחו בנפרד.

במרכז השירות של החברה : לאחר שיוצרים את ה service order יוצרים גם מסמך return החזרה של הפריט, כאשר מסמנים שההחזרה נעשית לצורך תיקון.

מבצעים inbound delivery , לאחר מכן מבצעים confirmation ל service order ואז עוברים לשלב של outbound delivery  לטובת החזרת הפריט ללקוח.

האחריות על הפריט היא של הלקוח. הוא מביא והוא מחזיר .

במרכז השירות של ספק של החברה : במקרה זה הפריט כלל אינו מגיע את החברה ולכן אין מסמכים של inbound  או outbound . המערכת כן יוצרת הזמנת רכש לספק, אח”כ good issue לעבודה של הספק ואז service confirmation .

Additional sales process - שרשרת האספקה ByDesign SCM

שרשרת האספקה ByDesign SCM  תומכת גם בתהליכי מכירה הבאים

 • Point of sale scenario
 • Over-the-counter sales scenario
 • E-Shop integration

מידע נוסף - שרשרת האספקה ByDesign SCM

לקבלת מידע נוסף פנו אל Business ERP 

לקבלת מידע טכני נוסף לחץ כאן

הנושאים הבאים יכולים לעניין אתכם:

דילוג לתוכן